Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit roept nieuw digitaal loket voor agrariërs in het leven

614
digitaal loket
⏰ Leestijd: 2 minuten

Deze week kwam in het nieuws dat Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een nieuw digitaal loket in het leven roept voor agrariërs.

Meedenken

Vanaf heden kunnen boeren, tuinders, vissers, andere ondernemers en maatschappelijke partijen hun initiatieven voor kringlooplandbouw melden bij het digitaal loket ’Doe mee met de omslag naar kringlooplandbouw’. Daarnaast is een ‘Denk-mee-groep’ van agrariërs gevormd over wat nodig is om de visie te realiseren en hoe dit aangepakt kan worden.

Kennis en ervaringen samenbrengen

Dit schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Minister Schouten wil het gesprek met mensen uit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen voortzetten en uitbreiden. Daarnaast wil ze samenwerken met de regionale overheden. Volgens de brief van de minister ontstaan veel innovaties bij de agrarisch ondernemers zelf. Bij het digitaal loket kunnen zij hun initiatieven melden of vragen stellen over hun plannen. Deze kennis en ervaringen wil ze bij elkaar brengen en vertalen in handelingsperspectieven voor boeren.

Regierol voor minister

Voor de uitvoering van de toekomstvisie op landbouw zal minister Schouten zelf de regie nemen. Zij zal een realisatieplan opstellen met verschillende partijen, hierbij zullen concrete doelen worden gesteld. Van primaire producent tot de consument, van onderwijs- en kennisinstellingen tot erfbetreders, van banken tot non-gouvernementele organisaties. Met hen zal de overheid kijken naar de voorwaarden voor een succesvolle omslag naar kringlooplandbouw. De Denk-mee-groep zal regelmatig bespreken wat er goed of minder goed gaat.

Realisatieplan voor de zomer gereed

De belangrijkste vragen waar het Realisatieplan antwoord op moet geven, zijn: Zijn we in staat tot innovaties te komen die boeren helpen zich in de richting van kringlooplandbouw te ontwikkelen, én lukt het de boer daarmee een goed inkomen te verdienen?

Naast de voorbereiding voor het Realisatieplan zijn inmiddels verschillende acties in gang gezet die van belang zijn voor de transitie naar kringlooplandbouw. Hieronder vallen de sanering van de varkenshouderij, het verduurzamen van de gewasbeschermingsmiddelen, de verduurzaming van de veehouderij en de herziening van het pachtbeleid.