Houd uw liquiditeit in de gaten!

2466
⏰ Leestijd: 2 minuten

Eenvoudige tips om liquiditeitsproblemen te voorkomen.
Juist in economisch mindere tijden staan de bedrijfsresultaten vaak onder druk, terwijl de korte termijnverplichtingen flink toenemen. Dit kan leiden tot liquiditeitsproblemen, die uw onderneming op den duur wel eens de nek om kunnen draaien. Het is dus zaak uw liquiditeit beheersbaar te houden. Makkelijker gezegd dan gedaan, zult u denken. Toch zijn er wel degelijk punten waar u op kunt letten! Het is allemaal een kwestie van liquiditeitsplanning.
Met een zorgvuldig opgestelde liquiditeitsplanning houdt u goed overzicht op de geldstromen binnen uw bedrijf. Baseer uw liquiditeitsplanning, ondanks het feit dat u niet in de toekomst kunt kijken, zoveel mogelijk op gegevens. Als deze er nog niet zijn, baseert u zich op gefundeerde verwachtingen.

Deze haalt u uit drie bronnen:
• Uit de boekhouding. Deze historische gegevens corrigeert u met verwachte of reeds bekende prijsstijgingen.
• Uit de omzetprognose en het kostenbudget (deels gebaseerd op strategische beslissingen)
• Uit de balansgerelateerde mutaties (investeringen in vaste activa en mutaties in lang vermogen)

U moet de strategische beslissingen kennen om inschattingen te kunnen maken van de gevolgen voor liquiditeitsmutaties. Het gaat hierbij om het kennen van de fase in de productlevenscyclus van uw producten (de levensfase van een product beïnvloedt de cashflow) en om investeringsbeslissingen. In de liquiditeitsplanning kunt u strategische uitgaven (eventueel verbijzonderd naar uitgavensoorten) en ontvangsten als gevolg van de strategische beslissing apart opnemen.

Verdeel en splits
Het is zinvol de ontvangsten en uitgaven in twee groepen te verdelen; werkkapitaal en balansgerelateerde posten. Werkkapitaal is nodig om de dagelijkse activiteiten mogelijk te maken en hangt met de bedrijfsdrukte samen. Balansgerelateerde posten zijn langer aan de onderneming verbonden en omvatten investeringen in vaste activa en mutaties in het lange vermogen. Het blijft altijd lastig, vanwege alle onzekerheden, om liquiditeit nauwkeurig te plannen. Een praktische oplossing is de verwachte inkomsten en uitgaven te splitsen in grote posten (bijvoorbeeld groter dan € 25.000) en de overige posten. De overige posten berekent u door de verwachte totale uitgaven te verminderen met de grote posten.

Leg een buffer aan
Zorg voor een rentedragende rekening-courant. Het rentedragende karakter minimaliseert de gemiste rente vanwege afwijkingen in de liquiditeitsplanning. Er kunnen tegenvallers, zoals onverwachte uitgaven, optreden. Een liquiditeitsplanning voor een langere periode kan daarom alleen maar globaal zijn. Een mogelijke praktische oplossing is een vast bedrag, als buffer, aan te houden om onzekerheden en tegenvallers op te vangen.

Tot slot enkele tips om de liquiditeit van uw bedrijf te vergroten: 
1. Verkort de betaaltermijn voor debiteuren
2. Beding een langere betaaltermijn bij grotere crediteuren
3. Verlaag de voorraden
4. Stel investeringen die geen omzet genereren uit
5. En verkoop onproductieve activa