Dit zegt het coalitieakkoord over de economie

58
Coalitieakkoord
⏰ Leestijd: 2 minuten

Eindelijk is het zo ver: het nieuwe coalitieakkoord is gepresenteerd. Aangezien het akkoord zich richt op de hoofdlijnen, ontbreken de details nog. Het plan is om deze details later, in overleg met de oppositie, uit te werken. Maar wat staat er eigenlijk in dit coalitieakkoord over de economie?

Hulp voor werkenden met een middeninkomen

De PVV, VVD, NSC en BBB willen werkenden met een middeninkomen helpen door het toeslagen- en belastingstelsel te herzien, waardoor werken meer loont. Verschillende maatregelen zullen worden genomen om de zekerheid op de arbeidsmark te stimuleren, zoals regulering van de uitzendsector. Daarnaast wordt kinderopvang voor werkende ouders bijna gratis gemaakt. De aanzienlijke verlaging van het eigen risico heeft als doel de koopkracht van alle Nederlanders te verbeteren.

Armoedebestrijding

De vier partijen hebben als doel armoedebestrijding zonder verdere nivellering. Dit wordt nagestreefd door een knelpuntenaanpak voor mensen onder het bestaansminimum en door een verbetering van de schuldhulpverlening.

Betaalbaarheid van woningen

Minstens 30% van de nieuwbouwwoningen moet worden gereserveerd voor sociale huur, en tweederde van de nieuwbouw moet betaalbaar zijn voor middeninkomens. Daarnaast wordt het huren in de particuliere huursector aantrekkelijker gemaakt. Voor huurders met lage inkomens zal de huurtoeslag worden aangepast aan de inflatie, zodat zij er niet op achteruitgaan. De voorwaarden voor huurders om hun woning te kopen, worden gunstiger gemaakt. Voor eigenaren van koopwoningen wordt een maximum gesteld aan de stijging van de gemeentelijke woonlasten. Er zullen voldoende koopwoningen voor ouderen worden gebouwd om doorstroom te bevorderen.

Land-, tuinbouw

Innovatie in de land- en tuinbouw wordt gestimuleerd en er worden nieuwe verdienmodellen ontwikkelt. Er wordt bovendien een nieuw innovatieprogramma voor robotisering gestart, waarmee er bespaard kan worden op arbeidskosten. De bestaanszekerheid van natuurvriendelijke land- en tuinbouwbedrijven wordt gegarandeerd. Boeren worden fiscaal gestimuleerd om te stoppen, maar dit zal volledig op vrijwillige basis gebeuren.

Duurzaamheid

Mensen met lage en middeninkomens, evenals ondernemers worden financieel geholpen bij de verduurzaming van hun huis of kantoor en de aanschaf van een elektrische auto’s. Het Klimaatfonds wordt gebruikt voor innovaties op het gebied van duurzaamheid. De eerder overeengekomen CO²-heffing zal worden teruggedraaid.

Economie en vestigingsklimaat

De nieuwe regeringspartijen stellen de verbetering van het vestigingsklimaat voorop. Dit willen zij onder andere bereiken door recente lastenverzwaringen voor ondernemers en de voorgestelde verhogingen van de belasting op energie en vermogen, zoals aangekondigd op Prinsjesdag, gedeeltelijk terug te draaien. De kosten van energie mogen bovendien niet significant hoger zijn dan in onze buurlanden. Wetgeving en overheidsbeleid moeten rekening houden met kleine ondernemers, zodat zij meer bestaanszekerheid en groeimogelijkheden krijgen.

Overheidsfinanciën

Voor een degelijk financieel-economisch beleid mogen de schulden niet eindeloos lang worden doorgeschoven, waardoor toekomstige generaties te maken krijgen met een steeds hogere belastingdruk. Daarom wordt gestreefd naar een staatschuld onder de 60 procent. Om dit te realiseren zullen er maatregelen aan de uitgavenkant worden genomen, waarbij de jaarlijkse uitgaven met 4,7 miljard euro worden verminderd.