Minder belasting betalen door aftrekposten

1768
⏰ Leestijd: 2 minuten

We willen allemaal liever minder belasting betalen. Dit kan soms doordat u recht heeft op aftrekposten die uw inkomen verlagen. Let dus goed op onderstaande punten bij uw belastingaangifte!

Alimentatie

Partneralimentatie is voor de betaler een aftrekpost. Kinderalimentatie is echter niet aftrekbaar voor de belasting, maar in sommige gevallen mogen ouders een vast bedrag aftrekken voor de kosten van levensonderhoud. Dat bedrag is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Het kind moet door de belastingplichtige in belangrijke mate worden onderhouden (minimaal € 408 per kwartaal) en het huishouden mag geen kinderbijslag ontvangen. Tevens mag het kind zelf geen studiefinanciering ontvangen. Op pagina 5 leest u meer over de wijzigingen met ingang van 2015.

Ziektekosten

Bepaalde ziektekosten zijn aftrekbaar mits deze niet gedekt zijn door de zorgverzekering of onder het eigen risico vallen. Het bedrag moet wel boven een bepaalde drempel uitkomen. Brillen en contactlenzen kunt u niet meer aftrekken, ook bepaalde ivfbehandelingen en een rollator zijn niet meer aftrekbaar.

Studie

Kosten voor studie en opleiding bedoeld voor het verwerven van inkomen kunt u aftrekken als de kosten hoger liggen dan de drempel van € 250 en met een maximum van € 15.000. De kosten zijn alleen aftrekbaar als deze niet vergoed worden door ouders of werkgever.

Lijfrentepremie

Lijfrentepremies die daadwerkelijk in 2013 zijn betaald mag u aftrekken als u onvoldoende pensioen heeft opgebouwd. De jaarruimte bedraagt maximaal € 27.618. Onder voorwaarden kunt u dat bedrag door middel van de reserveringsruimte nog eens verhogen met ten hoogste 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 6.989. Dat maximum ligt op € 13.802 voor belastingplichtigen die op 1 januari 2013 55 jaar of ouder waren.

Giften

Schenkingen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) of een Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. In 2013 moeten alle giften samen boven zowel € 60 euro als 1% van uw inkomen uitkomen. De maximale aftrek ligt op 10% van uw inkomen. De drempel en het maximum gelden niet als de schenking een periodieke uitkering aan een ANBI betreft met een minimale looptijd van vijf jaar. Vanaf 2014 hoeft de periodieke uitkering aan een ANBI niet meer notarieel vastgelegd te worden, maar de gift dient wel vastgelegd te worden in een overeenkomst tussen de ANBI en de schenker.

Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wij helpen u graag verder!